Špakteles

Špaktele 30 mm, ar koka rokturi
Nosaukums Kods Svars (grami)
(gr)
Svars (kg)
(kg)
Cena ar PVN
(gab)
Daudzums
695036 30.00 0.03 €0.29
Špaktele 40 mm, ar koka rokturi
Nosaukums Kods Svars (grami)
(gr)
Svars (kg)
(kg)
Cena ar PVN
(gab)
Daudzums
695037 30.00 0.03 €0.31
Špaktele nerūs. ar plastm. rokturi 40 mm
Nosaukums Kods Svars (grami)
(gr)
Svars (kg)
(kg)
Cena ar PVN
(gab)
Daudzums
695020 50.00 0.05 €0.36
Špaktele 50 mm, ar koka rokturi
Nosaukums Kods Svars (grami)
(gr)
Svars (kg)
(kg)
Cena ar PVN
(gab)
Daudzums
695038 30.00 0.03 €0.36
Špaktele 60 mm, ar koka rokturi
Nosaukums Kods Svars (grami)
(gr)
Svars (kg)
(kg)
Cena ar PVN
(gab)
Daudzums
695039 40.00 0.04 €0.36